9 กันยายน 2019 เมื่อถูกเปิดใจ

พระองค์ทรงเปิดใจพวกเขาให้สว่าง

เพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์

ถอดความจาก ลูกา 24:45

luke24Mobilev44-45