9 กุมภาพันธ์ 2518 ส่งไปหาคนเดียว

เอลียาห์ไม่ถูกส่งไปหาใคร ยกเว้นแม่ม่ายชาวเศราฟัท 

ถอดความจากลูกา 4:26

Luke4-25-26