9 พฤศจิกายน 2019 พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ  โปรดให้เราทั้งหลายคืนสู่สภาพดี

ถอดความจาก สดุดี 80:7

host-Ps80-7