9 มิถุนายน 2015 ยังคิดว่าเป็นเทพ

แม้ว่าเปาโลจะพูดเช่นนี้แล้ว

แต่ก็ยังมีคนต้องการที่จะถวายเครื่องบูชาให้แก่เขา!

 ถอดความจาก กิจการ 14:16

Daily2015_6_9