9 มิถุนายน 2016 ตามประสงค์

พระบุตรก็จะให้ชีวิตกับคนที่พระองค์ประสงค์จะให้

ถอดความจาก ยอห์น 5:21

john-5-21-22-Daily2016_6_9