9 มิถุนายน 2019 พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

ที่เราตรากตรำและมุ่งมั่นต่อสู้่

ก็เพราะเรามีความหวังใจในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

ถอดความจาก 1 ทิโมธี 4:10
Namesof-G-0919June-1tim4-10