9 มีนาคม 2016 รับแล้วรับอีก

เราจึงได้รับพระคุณจากความเต็มบริบูรณ์ของพระองค์ 

เรารับแล้ว รับอีก!

ถอดความจาก ยอห์น 1:16

john-1-16-Daily2016_3_9 (1)