9 มีนาคม 2019 พระยาห์เวห์ จอมเจ้านาย

อับรามทูลว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ จอมเจ้านาย

พระองค์จะทรงให้อะใรแก่ข้าฯ หรือ?

ในเมื่อข้าฯ ไม่มีลูกชายสักคน”

ถอดความจาก ปฐมกาล 15:2

Namesof-G0919-Gen15-1-2re