9 สิงหาคม 2016 กระหาย..มา…ดื่ม

 “ผู้ใดกระหาย  ให้เขามาหาเรา และดื่ม .. 

ถอดความจาก ยอห์น 7:37

john-7-37-39-Daily2016_8_9