9 สิงหาคม 2018 ขอจากเจ้าของ

เจ้าจงทูลขอต่อพระองค์ ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา

ให้ส่งคนงานมายังทุ่งของพระองค์

ถอดความจาก ลูกา 10:2

MobileLuke10-1-2