9 สิงหาคม 2019 บนไม้กางเขน

“แท้จริง ท่านผู้นี้เป็นผู้ชอบธรรม!”

ถอดความจาก ลูกา 23:47

Luke23-mobile-v47