พระราชกิจ-ครอบครัวแรก

21 พฤศจิกายน 2021

Adam and Eve try to hide from the sight of God. Artist: Julius Schnorr von Carolsfeld.

ที่เรายังอยู่ข้อนี้เพราะยังมีสิ่งที่ต้องคิดต่ออีก

ราชกิจการทรงสร้าง

24 ตุลาคม 2021

อ่านข้อมูลได้จาก https://roboticsandautomationnews.com/2021/01/20/scientists-have-found-more-water-in-space-than-they-ever-knew-possible/39771/