23 ตุลาคม 2019 เชื่อ+ทำ

อับราฮัม บิดาของพวกเขา

ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนชอบธรรมจากการกระทำ

ถอดความจาก ยากอบ 2:21

James-2mobilev20-21

10 กันยายน 2019 คำสั่งลา

มีคำเขียนไว้ พระคริสต์จะต้องทนทุกข์ และวันที่สามพระองค์จะทรงคืนชีพ

ถอดความจาก ลูกา 24:46

luke24Mobilev46-47re

30 สิงหาคม 2019 บนถนนไปเอมมาอูส

พระเยซูก็ทรงอธิบายพระคัมภีร์ ที่อ้างถึงพระองค์ทุกข้อ

เริ่มตั้งแต่โมเสส จนถึงผู้กล่าวพระคำในสมัยต่อมาทุกคน

ถอดความจาก ลูกา 24:27 

luke24Mobilev27-29

29 สิงหาคม 2019 บนถนนไปเอมมาอูส

จำเป็นที่พระคริสต์ต้องทนทุกข์ กับสิ่งเหล่านั้นก่อน

จึงจะเข้าสู่พระเกียรติสิริของพระองค์

ถอดความจาก ลูกา 24:26

luke24Mobilev24-26re