1 เปโตร 5

ผู้เลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้า

1 เปโตร 4

ทัศนคติการใช้ชีวิต

เข้าใจความทุกข์ยากในชีวิต

1 เปโตร 3

ชีวิตครอบครัวผู้เชื่อ

เรามาเป็นหนึ่งเดียวกัน

ตัวอย่างการทนทุกข์ของพระเยซู

1 เปโตร 2

หน้าที่ของคนของพระเจ้า

มาหาพระเยซู

เกียรติยิ่งใหญ่ของผู้ที่เป็นศิลาหัวมุม

เกียรติของผู้เชื่อ

ผู้เชื่อควรใช้ชีวิตอย่างไร

ตัวอย่างจากพระคริสต์

1 เปโตร 1

ใช้ชีวิตอย่างคนบังเกิดใหม่

มรดกจากเบื้องบน

การมีชีวิตต่อพระพักตร์พระบิดา

พระบิดาของพระเยซู

13 มิถุนายน 2021

ถวายพระพรแด่พระเจ้าคือ
พระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา!
พระองค์ทรงให้เราเกิดใหม่ด้วยพระเมตตายิ่งใหญ่
เข้ามาสู่ความหวังที่มีชีวิต
โดยการที่พระเยซูคริสต์ทรงคืนชีพจากความตาย
ถอดความจาก 1 เปโตร 1:3