24 ธันวาคม 2019 ขอถวายพระเกียรติ

ขอถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าในที่สูงสุด

สันติสุขจงมีแก่ชาวโลกผู้ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปราน

ถอดความจาก ลูกา 2:14