16 กรกฎาคม 2019 ต่อหน้าปีลาต

ปีลาตหันไปพูดกับปุโรหิตและประชาชน

“ข้าไม่เห็นว่า ชายคนนี้มีความผิดอะไร”

ถอดความจาก ลูกา 23:4
Luke23-mobile-v3-5