3 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี

ดาวิดได้เลี้ยงพวกเขาอย่างซื่อตรง

นำพวกเขาไปด้วยมือเชี่ยวชาญ

ถอดความจาก สดุดี 78:70

Yahweh-NissiAug0319-Ps78-70