เลือกมานานแล้ว

20 กันยายน 2021

แต่เมื่อพระองค์ผู้ทรงแยกข้า
ออกมาก่อนที่ข้าจะเกิด
พระองค์ผู้ทรงเรียกข้ามา
โดยพระคุณของพระองค์
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:15