อิสยาห์ 14-1

อิสยาห์ 14:1-6
การคืนสู่สภาพเดิมของยาโคบ
เพราะว่าพระเจ้าจะทรงมีน้ำพระทัยสงสารยาโคบ และจะทรงเลือกอิสราเอลอีกครั้ง พระองค์จะทรงจัดให้เขาอยู่ในแผ่นดินของตน คนที่เร่ร่อนไปก็จะเข้ามาสมทบ และจะผูกพันตัวเองกับวงศ์วานของยาโคบ
และคนทั้งหลายจะนำเขา และพาเขามาสู่ที่ทางของเขา วงศ์วานแห่งอิสราเอลจะครอบครองเขาในแผ่นดินขององค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะทาสชายและหญิง และเขาจะทำให้คนที่เคยจับเขาเป็นเชลยกลับกลายเป็นเชลย พวกเขาจะได้ปกครองเหนือคนที่เคยกดขี่พวกเขา
พระเจ้าจะประทานพระคุณแรกเริ่มนั้นแก่ชนอิสราเอลอีกครั้ง คนเหล่านี้จะเพิ่มจำนวนขึ้นเพราะมีคนที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาสมทบด้วย

Klubma

กลับทาง….
เมื่อพระเจ้าได้ทรงให้เจ้าพันห่างจากความเจ็บปวด ความสับสนและการที่ต้องรับใช้อย่างยากเข็ญ เจ้าก็จะเย้ยหยันกษัตริย์แห่งบาบิโลนดังนี้
“ดูซิ คนที่กดขี่ผู้อื่นต้องหยุดแล้ว ความโกรธเกรี้ยวอันโอหังก็หมดไป
พระเจ้าได้ทรงทำลายไม้เท้าของคนชั่วและคธาของเหล่าผู้ปกครองซึ่งพวกเขาได้ใช้มันตีคนอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความโกรธ
พวกเขาได้ปกครองประชาชาติด้วยความชิงชัง ไม่ยอมหยุดที่จะกดขี่ประชาชน….
การที่อิสราเอลถูกกระทำอย่างไร้ความปราณีจะสิ้นสุดลง และเหตุการณ์จะผันแปรหน้ามือเป็นหลังมือ เกิดขึ้นเพราะว่า พระเจ้าทรงประสงค์เช่นนั้น
พระเจ้าทรงไม่พอพระทัยอย่างยิ่งที่คนเราจะกดขี่กันเช่นนี้ ทำให้อีกฝ่ายกลายเป็นราวกับสัตว์ จะจิกหัวใช้อย่างไรก็ได้ …. แม้จะมีทาส แต่พระเจ้าทรงสอนให้นายเมตตาต่อทาส และปกป้องพวกเขาให้ปลอดภัยเสมอ