พระเจ้าทรงสอน

15 กันยายน 2021

พี่น้องเอ๋ย เพราะข้าอยากให้ท่านทราบว่า
ข่าวประเสริฐที่ข้าประกาศไปนั้น
ไม่ใช่เป็นข่าวประเสริฐของมนุษย์
เพราะข้าไม่ได้รับสิ่งใดจากใครเลย
และข้าไม่ได้รับคำสอนจากใคร แต่รับมา
โดยการสำแดงของพระเยซูคริสต์
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:11-12