ขอเป็นเหมือนพระองค์

6 พฤษภาคม 2021

เพื่อนรักที่ทั้งหลาย ตอนนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า
และในอนาคต เราจะเป็นอย่างไรนั้นยังไม่เป็นที่ประจักษ์
แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏนั้น
เราจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะเราจะเห็น
พระองค์ตามที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:2