ทนทุกข์เหมือนกัน

18 มิถุนายน 2020

1THESSA-2-14-

 

เพราะพี่น้อง ได้มาเป็นผู้เลียนแบบ คริสตจักรของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ซึ่งอยู่ในยูเดีย เนื่องจากว่าท่านได้ทนทุกข์อย่างเดียวกัน คือจากคนชาติเดียวกับท่าน เหมือนกับพวกเขาที่ถูกยิวข่มเหง ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 2:14

พี่น้องชาวเธสะโลนิกา มารับพระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วย เขาก็ถูกคนชาติเดียวกันข่มเหง เหมือนกับผู้เชื่อในยูเดียที่ถูกชาวยิวข่มเหง เป็นเรื่องไม่แปลกเลยที่คนเชื่อพระเจ้าจะถูก ข่มเหงไม่ว่าอยู่ในครอบครัวใด หมู่บ้าน หรือ ชาติใด พระเยซูเองเคยตรัสไว้แล้ว แต่พี่น้องเธสะโลนิกาไม่ได้ท้อถอย พวกเขายอม ทนเช่นเดียวกับผู้เชื่อคนก่อน ๆ ทุกวันนี้ ก็ไม่ได้แตกต่างเลย