พระเจ้าทรงสอน

15 กันยายน 2021

พี่น้องเอ๋ย เพราะข้าอยากให้ท่านทราบว่า
ข่าวประเสริฐที่ข้าประกาศไปนั้น
ไม่ใช่เป็นข่าวประเสริฐของมนุษย์
เพราะข้าไม่ได้รับสิ่งใดจากใครเลย
และข้าไม่ได้รับคำสอนจากใคร แต่รับมา
โดยการสำแดงของพระเยซูคริสต์
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:11-12

สาปคนบิดเบือน

13 กันยายน 2021

ถึงแม้ว่าเราหรือทูตสวรรค์จะมาประกาศ
ข่าวประเสริฐที่ตรงข้ามกับข่าวประเสริฐที่
เราประกาศไปแล้วนั้น ก็ขอให้เขาถูกสาป
อย่างที่เราได้พูดมาก่อนหน้านี้ เวลานี้ข้าก็ขอพูดอีก
หากมีใครคนหนึ่ง ประกาศข่าวประเสริฐ
แก่ท่านที่ตรงข้ามกับที่ท่านเคยได้รับ ขอให้เขาถูกสาป
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:8-9

เชื่อคนอื่นง่าย

10 กันยายน 2021

ข้าประหลาดใจที่ท่านละทิ้ง
พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านด้วยพระคุณของพระคริสต์
อย่างรวดเร็ว และหันไปหาข่าวประเสริฐ
แบบอื่น ความจริงนั้นไม่มีข่าวประเสริฐ
อื่นใดแต่มีบางคนต้องการทั้งก่อกวนใจ
ท่าน และบิดเบือนข่าวประเสริฐของ
พระเยซูคริสต์
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:6-7