พระบุตรในท่านเปาโล

21 กันยายน 2021

ทรงพอพระทัยที่จะสำแดงพระบุตร
ของพระองค์ในข้า เพื่อว่าข้าจะได้
ประกาศพระองค์ท่ามกลางคนต่างชาติ
ตอนนั้นข้าไม่ได้ขอคำแนะนำจากใครเลย
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:16