6 มีนาคม 2019 จริงจัง

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตา ต่อคนบาปอย่างข้าพเจ้าด้วย”

ถอดความจาก ลูกา 18:13

LukeMobile18v13

5 มีนาคม 2019 ฉันดีกว่าใคร

ฟาริสียืนนึกในใจว่า “พระเจ้าข้า

ขอบคุณพระองค์ที่ข้าไม่เหมือนคนอื่น

ที่เป็นคนโลภ คนอธรรม ล่วงประเวณี

ถอดความจากลูกา 18:11

LukeMobile18v11-12