1 ธันวาคม 2017 เพลงทูตสวรรค์

“พระสิริแด่พระเจ้าในที่สูงสุด

และสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง

ที่พระองค์ทรงโปรดปราน”

ถอดความจาก ลูกา 2:14

Luke2 13-14