รักกับกลัว

15 มิถุนายน 2021

ในความรักไม่มีความกลัว
แต่รักที่สมบูรณ์แบบก็จะขจัดความกลัวออกไป
เพราะความกลัวนั้น เกี่ยวพันกับการลงโทษ
และคนที่กลัวก็ไม่ได้รักอย่างสมบูรณ์แบบ
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:18