25 สิงหาคม 2017 สันติสุขที่อยู่ด้วย

สันติสุขของพระเจ้าซึ่งอยู่เหนือความเข้าใจ 
จะปกป้องใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์  

ถอดความจากฟีลิปปี 4:7

php-4-7-Daily2017_8_25