7 ธันวาคม 2019 พระเจ้าแห่งความถูกต้องชอบธรรม

เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้พระเยซู ผู้ไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา

ถอดความจาก 2 โครินธ์ 5:21

 

Rght-2Cor-5-21-re

เพื่อให้ค้นหาง่ายขึ้น

เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้พระเยซู ผู้ไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อว่าเราจะได้เป็นคนถูกต้องชอบธรรม ในสายพระเนตรพระเจ้า ทางพระองค์ ถอดความจาก 2 โครินธ์ 5:21

 

ความถูกต้องชอบธรรมนี้ ไม่ใช่สภาพที่ถูกต้อง ตามหลักกฎหมาย แต่เป็นสภาพของการที่จะ เป็นผู้ที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้า พระเจ้า ทรงถูกต้องชอบธรรม จะมีความสัมพันธ์สนิทกับ พระเจ้าได้ก็ต้องเป็นเหมือนพระองค์ แต่ในโลกไม่มีใคร ถูกต้องเลย พระเยซูจึงมาเป็นผู้ที่ทำให้เราทุกคน ที่เชื่อในพระองค์ถูกต้องชอบธรรม และมีพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทำได้

1 ธันวาคม 2019 พระเจ้าแห่งความถูกต้องชอบธรรม

“ผู้ที่มีความถูกต้องชอบธรรมจะดำรงชีวิต โดยความเชื่อ ”

ถอดความจากโรม 1:17

RGT-Rm1-17ree

 

 

เพื่อจะให้ค้นหาได้ง่าย

ข่าวประเสริฐบอกให้เรารู้ว่า พระเจ้าทรงให้ มนุษย์ถูกต้องชอบธรรมอย่างไร นั่นคือ โดยเริ่มต้นเชื่อไปจนจบ ตามที่เขียนไว้ว่า “ผู้ที่มีความถูกต้องชอบธรรมจะดำรงชีวิต โดยความเชื่อ ” ถอดความจากโรม 1:17

พระเจ้าได้ประทานความถูกต้องชอบธรรมให้ แก่คนบาปที่เชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ พระเจ้า ทรงทำกับคนบาปราวกับว่าเขาไม่ได้เป็นคนบาป เราซึ่งเป็นคนบาป มิได้กลายเป็นคนถูกต้อง ชอบธรรมแค่เวลาเริ่มต้นเท่านั้น แต่ทั้งชีวิต ของเรานั้นดำเนินต่อไปได้ด้วยการเชื่อในพระเยซู หยุดวางใจ หยุดเชื่อพระองค์เมื่อไร  ก็ไม่มีชีวิตต่อไป

 

23 พฤศจิกายน 2019 ความถูกต้องชอบธรรมของเรา

พระยาห์เวห์ทรงเป็นความถูกต้องชอบธรรมของเรา

ถอดความจากเยเรมีย์ 23:6

tsidJer23-5

 

พระเจ้าทรงประกาศดังนี้ “วันนั้นจะมาถึง เมื่อเราสถาปนากิ่งอัน ชอบธรรมให้ดาวิด ท่านผู้นั้นเป็นกษัตริย์ ที่ทรงปกครองด้วยพระปัญญา ทรงทำสิ่ง ที่ถูกต้องในแผ่นดิน ในสมัยของท่าน ยูดาห์ จะรับการช่วยกู้ อิสราเอลจะอยู่อย่างปลอดภัย พระนามของท่านคือ พระยาห์เวห์ทรงเป็น ความถูกต้องชอบธรรมของเรา”

ถอดความจาก เยเรมีย์ 23:5-6

พระยาห์เวห์ทรงเป็นความถูกต้องชอบธรรมของเรา ในภาษาฮีบรูว่า “ยาห์เวห์ซิดเคนู” เป็นพระนามที่แสดงถึงพระลักษณะที่ทรง ถูกต้องชอบธรรมในทุกอย่างที่ทรงทำ แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงเก็บความถูกต้องชอบธรรม ไว้่ที่พระองค์เท่านั้น พระองค์ทรงทำให้เรา เป็นคนถูกต้องชอบธรรม เมื่อเราเชื่อ วางใจ ติดตามองค์พระเยซูคริสต์