จะอยู่ในสว่างหรือมืด?

14 เมษายน 2021

ผู้ที่ยืนยันว่าตนอยู่ในความสว่าง
แต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตน
ก็ถือได้ว่าเขายังคงอยู่ในความมืด
ผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่าง
และไม่มีสิ่งใดในตัวเขาที่เป็นเหตุ
ให้ใครสะดุดล้มได้
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:9-10