12 กันยายน 2016 ความสว่างของโลก

เราคือความสว่างของโลก

ถอดความจาก ยอห์น 9:5

john-9-4-6a-Daily2016_9_12 (2)

กลางวัน พวกเราต้องทำงานของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา  พอเป็นกลางคืน ไม่มีใครทำงานได้  ฟังนะ ตราบเท่าที่เราอยู่ในโลก เราคือความสว่างของโลก

21 เมษายน 2016 เงื่อนไขความรอด

คนที่ไม่เชื่อนั้น ก็ถูกตัดสินลงโทษไปแล้ว

เพราะเขาไม่เชื่อพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า

ถอดความจากยอห์น 3:18

john-3-18-19-Daily2016_4_21

2 มีนาคม 2016 พยาน

เขามาเพื่อเป็นพยานถึงความสว่าง เพื่อว่า ทุกคนจะได้เชื่อคำของเขา

ถอดความจาก ยอห์น 1:7

john-1-6-8Daily2016_3_2