พระคุณก็เพียงพอ

5 กันยายน 2021

ขอบคุณภาพจาก pixabay โดย justmarius_de

แต่พระเจ้าตรัสแก่ข้าว่า
“พระคุณของเรานั้น เพียงพอสำหรับ
เจ้าแล้ว เพื่อฤทธิ์อำนาจของเรา
จะปรากฏเต็มที่ในความอ่อนแอ”
ถอดความจาก 2 โครินธ์ 12:9