31 กรกฎาคม 2019 บนไม้กางเขน

พระบิดาเจ้าข้า ขอพระองค์โปรดยกโทษให้พวกเขาด้วย

เพราะพวกเขาไม่รู้ว่า ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่

ถอดความจาก ลูกา 23:34

Luke23-mobile-v34