25 มีนาคม 2019 คำถามจากพระเยซู

“เจ้าอยากให้เราทำอะไรให้เจ้า?”

พระเยซูตรัสถาม

“ท่านขอรับ ข้าอยากมองเห็น”

ถอดความจากลูกา 18:41

LukeMobile18v40-41

22 มีนาคม 2019 ไม่หยุดขอ

เขากลับร้องเสียงดังขึ้น

“ท่านเยซู ท่านเยซูขอรับ ขอโปรดเมตตากระผมด้วย”

ถอดความจากลูกา 18:39

LukeMobile18v38-39