ผู้เชื่อมีชีวิตนิรันดร์!

2 กรกฎาคม 2021

ข้าเขียนทุกสิ่งเหล่านี้มา
ถึงท่านที่เชื่อในพระนามของ
พระบุตรพระเจ้าเพื่อท่านจะได้รู้ว่า
ท่านมีชีวิตนิรันดร์
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:13