ข้อพิสูจน์

9 มิถุนายน 2021

เพราะอย่างนี้ เราจึงรู้ว่า 
เราดำรงในพระองค์ 
และพระองค์ทรงดำรงในเรา
เพราะพระองค์ประทาน
พระวิญญาณของพระองค์ให้แก่เรา
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:13

ดำรงในกันและกัน

27 พฤษภาคม 2021

คนที่รักษาพระบัญญัติก็ดำรงในพระองค์
และพระองค์ทรงดำรงในเขา
โดยเหตุนี้เราจึงรู้ว่า พระองค์ทรงดำรงในเรา
ก็โดยพระวิญญาณที่พระองค์
ประทานแก่เรา
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:24