1 เปโตร 3

ชีวิตครอบครัวผู้เชื่อ

เรามาเป็นหนึ่งเดียวกัน

ตัวอย่างการทนทุกข์ของพระเยซู