13 มีนาคม 2019 สิ่งที่ยังขาด

” จงไปขายทรัพย์สินที่มีอยู่  แจกจ่ายให้คนยากจน

 เจ้าก็จะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์

จากนั้น ก็ตามเรามา และเป็นศิษย์ของเรา”

ถอดความจากลูกา 18:22

LukeMobile18v22