11 มกราคม 2020 องค์ผู้สูงสุด องค์ผู้สูงสง่า องค์ผู้บริสุทธิ์

 

Ram-Is-57-15

 

เพื่อการค้นหาที่่ง่ายขึ้น

องค์ผู้สูงสุดและสูงสง่า ผู้ทรงดำรงนิรันดร์ ผู้ทรงพระนามว่า องค์ผู้บริสุทธิ์ ตรัสดังนี้ “เราสถิต ​ณ ที่สูงและบริสุทธิ์ อยู่กับผู้ที่เสียใจสำนึกผิด และถ่อมจิตวิญญาณ เพื่อรื้อฟื้นวิญญาณของผู้ที่ถ่อมตน และรื้อฟื้นหัวใจของผู้ที่เสียใจสำนึกผิด” ถอดความจาก อิสยาห์ 57:15

 

เมื่อพระองค์ผู้สูงเด่นองค์นี้ทรงลงมาเป็น มนุษย์ พระองค์ตรัสว่า “เราสุภาพและใจถ่อม” (มัทธิว 11:29) ผู้ที่ยิ่งใหญ่เหนือเอกภพ ทรงพอพระทัย ที่จะสถิตกับผู้ที่ใจถ่อมและเสียใจสำนึกผิด นี่เป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง ในสายตามนุษย์ แต่นี่คือพระเจ้าสูงสุด! ราม เว นิสซา