พระราชกิจยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์

26 กันยายน 2021

ภาพจาก pexel.com

ข้าจะใคร่ครวญถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของ
พระองค์ และจะไตร่ตรองถึงราชกิจ
อันทรงฤทธิ์ของพระองค์
โอพระเจ้า ทางของพระองค์นั้นบริสุทธิ์
มีพระอื่นใดที่ยิ่งใหญ่
อย่างพระเจ้าของเราหรือ?
ถอดความจาก สดุดี 77:12-13