14 มิถุนายน 2017 จดหมายจากโรม

ขอพระคุณ สันติสุข จากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์

อยู่กับท่านทุกคน 

ถอดความจากฟีลิปปี 1:2
phi-1-1-2-Daily2017_6_14