22 มิถุนายน 2019 ยาห์เวห์ นิสสี

พระเจ้าทรงตั้งธงไว้ให้เหล่าคนที่ยำเกรงพระเจ้า

เป็นที่ ๆ เขามาหลบให้พ้นจากธนู

ถอดความจาก สดุดี 60:4

Yahweh-Nissijune2219ps60-4