20 พฤษภาคม 2013

ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงทอดทิ้งฉัน 
ข้าแต่พระเจ้าของฉัน ขออย่าทรงอยู่ไกลฉัน”

ถอดความจาก สดุดี 38:21