19 มิถุนายน 2019 อาหารเย็นมื้อสุดท้าย

พวกเจ้าเป็นคนที่อยู่ข้างเรา ยามเราถูกทดลอง …

พระบิดาทรงเตรียมและมอบอาณาจักรให้เราอย่างไร

เราจะทำให้เจ้าอย่างนั้น

ถอดความจาก ลูกา 22:28

MobileLuke22-v-28-30