10 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี

“พระเจ้าผู้ทรงทำให้ประชาชนกระจัดกระจายไป

จะทรงรวบรวมและดูแลพวกเขา

ดั่งผู้เลี้ยงแกะที่ดูแลฝูงแกะของเขา”

ถอดความจาก เยเรมีย์ 31:10

Yahweh-roiAug1019jer31-10