เพื่อกู้เรา…

9 กันยายน 2021

ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้า
พระบิดาและพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา
มายังท่าน พระเยซูประทานพระองค์เอง
เพื่อบาปของเรา เพื่อกู้เราให้พ้นจาก
ยุคที่ชั่วร้ายนี้ ตามพระประสงค์ของ
พระเจ้าพระบิดาของเรา ขอถวาย
พระสิริรุ่งโรจน์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน
ถอดความจาก กาลาเทีย  1:3-5