1 กุมภาพันธ์ 2020 พระเจ้าผู้พิพากษา

Judge-Is-33-22-

 

เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาตัดสินเรา พระองค์ทรงเป็นผู้วางกฎหมายให้เรา พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของเรา พระองค์เองที่จะทรงช่วยเราให้รอดพ้น ถอดความจาก อิสยาห์ 33:22

ในแต่ละประเทศจะแบ่งอำนาจการปกครองเป็น สามฝ่าย คือฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายตุลาการ แต่ดูพระคัมภีร์ข้อนี้สิ พระเจ้า ทรงเป็นอำนาจทั้งสาม และพระองค์เองที่จะ ช่วยให้มนุษย์รอดพ้นได้ เราคงไม่ได้คิดเรื่องนี้ มาก่อน เอาเป็นอันว่า การปกครองประเทศนั้น มาเลียนแบบตำแหน่งของพระเจ้าตรงไปตรงมา ความจริงคือ พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย


25 สิงหาคม 2019 พระศิลา

พระเจ้าทรงเป็นศิลา

ราชกิจทั้งสิ้นสมบูรณ์แบบ

ถอดความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 32:4

Rock-Aug2519-Deut-32-4

24 สิงหาคม 2019 พระศิลา

เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาและป้อมปราการอันเข้มแข็งของข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 31:3
El-sela-Aug2419-Ps31-3Rock

3 มีนาคม 2019 องค์จอมเจ้านาย

ข้าแต่พระยาห์เวห์ (หรือ..ข้าแต่องค์ผู้ทรงดำรงนิรันดร์)

จอมเจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลาย

พระนามของพระองค์นั้น สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก

ถอดความจากสดุดี 8:1

Namesof-Gmar0319-Ps8-1

2 มีนาคม 2019 ยาห์เวห์-อาโดนาย

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมตัวข้าฯ

ทรงเป็นศักดิ์ศรีของข้าฯ และทรงเป็นผู้ชูศีรษะของข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 3:3

Namesof-GMAR0219-Ps3-3-4