พระราชกิจ-ครอบครัวแรก

21 พฤศจิกายน 2021

Adam and Eve try to hide from the sight of God. Artist: Julius Schnorr von Carolsfeld.

ที่เรายังอยู่ข้อนี้เพราะยังมีสิ่งที่ต้องคิดต่ออีก