พระบิดานิรันดร์

30 พฤษภาคม 2021

ด้วยเหตุนี้ ข้า(เปาโล)จึงคุกเข่าลงต่อพระบิดา
ซึ่งได้โปรดให้ทุกครอบครัว
ในสวรรค์ และแผ่นดิน
ได้รับชื่อของตน
ถอดความจาก เอเฟซัส 3:14-15