พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์

20 มิถุนายน 2021

ดูนกในอากาศสิ พวกมันไม่ได้หว่าน ไม่ได้เกี่ยว
ไม่ได้เก็บเข้ายุ้งฉาง แต่กระนั้น พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์
ของเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูมัน เจ้าเองไม่มีค่ายิ่งกว่านกหรือ?
ถอดความจาก มัทธิว 6:26